Ogólne warunki korzystania ze stron W&H Video Channel i witryny wh.com

1. Zakres zastosowania

1.1 Poniższe Ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich, którzy rejestrują się jako użytkownicy ("Użytkownik") w przypadku ofert zawartych na krajowych i międzynarodowych stronach internetowych platformy internetowej wh.com i video.wh.com.
Warunki obowiązują dla witryn wh.com i video.wh.com.

2. Zmiany w ogólnych warunkach / prawach wypowiedzenia

2.1 W & H zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Ogólnych warunkach (OWU) i do kodeksu postępowania. W & H przekaże informacje o zmianach za pośrednictwem witryn wh.com i video.wh.com.
W przypadku aktów prawnych przeprowadzanych przed wejściem zmian w życie obowiązują warunki pierwotne. Zmiany w OWU są postrzegane i rozumiane jako zaakceptowane przez Użytkownika, jeśli nadal korzystają z ofert stron internetowych wh.com i video.wh.com po upływie miesiąca następującego po wprowadzeniu nowego OWH, lub jeśli nie zakończyły użytkowania w ciągu dwóch miesięcy od wprowadzenia zmian

3. Uznanie OWS za podstawę umowy

3.1 Kiedy wniosek o rejestrację i rejestrację na stronach wh.com i video.wh.com jest przeprowadzany, umowa licencyjna wchodzi w życie pomiędzy W & H i Użytkownikiem ("Umowa licencyjna"). W swojej aplikacji Użytkownik uznaje ważność niniejszych Ogólnych warunków i zasad postępowania jako podstawy Umowy licencyjnej.

4. Zawarcie umowy licencyjnej i rejestracji / autoryzacji do użytku

4.1 Jest to dokonywane poprzez rejestrację Użytkownika 4.2 Rejestracja wymaga, aby Użytkownik był - dostarcza dane wymagane w formularzu rejestracyjnym i
- jest osobą w wieku powyżej 18 lat posiadającą nieograniczoną zdolność prawną 4.3 Nie ma żadnego prawa do rejestracji. W & H jest uprawniona do odmowy rejestracji, tj. Do zawarcia Umowy licencyjnej, bez podawania przyczyn 4.4 Po rejestracji Użytkownik jest uprawniony do korzystania ze wszystkich usług oferowanych na stronach wh.com i video.wh.com

5. Wypowiedzenie

5.1 W & H ma prawo wypowiedzieć Umowę licencyjną i wycofać rejestrację w dowolnym czasie bez podania przyczyny. Oznacza to, że autoryzacja do korzystania z ofert witryn wh.com i video.wh.com nie ma już zastosowania 5.2 Niezależnie od tego, W & H wypowie Umowę i wycofuje rejestrację, jeśli w rejestracji zostaną podane nieprawdziwe informacje, jeśli wymagania rejestracyjne nie zostaną spełnione, jeżeli naruszone zostaną postanowienia niniejszych OWZ i kodeksu postępowania lub jeśli dojdzie do poważnego naruszenia dostępne dowody sugerujące, że Użytkownik dopuszcza się działań niezgodnych z prawem 5.3 Użytkownik zostanie powiadomiony o rejestracji na odpowiedniej stronie potwierdzenia; powiadomienie o zakończeniu rejestracji zostanie udzielone na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej 5.4 Użytkownik ma prawo wypowiedzieć Umowę licencyjną w dowolnym momencie bez podania przyczyn. Jeśli Użytkownik wypowie Umowę, usuwając profil, W & H wycofa rejestrację po otrzymaniu tego oświadczenia Wypowiedzenie może być również skierowane do W & H na piśmie i wysłane na adres info@wh.com . Temat powinien zawierać informację "Anulowanie rejestracji witryny wh.com i video.wh.com".

6. Indywidualne hasło

6.1 Każdy Użytkownik wybiera indywidualne hasło podczas rejestracji. Dostęp do stron wh.com i video.wh.com jest możliwy tylko przy użyciu tego hasła.
Użytkownik nie może ujawniać hasła stronom trzecim i musi je chronić, aby nie mogło być nadużywane 6.2 Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować W & H, jeśli utracił hasło lub jeśli wie, że nieuprawnione osoby trzecie wiedzą, jakie jest hasło. Jeśli Użytkownik nie może udowodnić, że osoba trzecia wykorzystała dostęp do stron wh.com i video.wh.com bez ich zgody, wszystkie oświadczenia dokonane przy użyciu ich danych dostępu zostaną przypisane Użytkownikowi. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie nadużycia ze strony osób trzecich, chyba że udowodni, że nie są w żaden sposób odpowiedzialne za to nadużycie

7. Gromadzenie danych, ochrona danych, ograniczenie gwarancji

7.1 W & H nie będzie przekazywać stronom trzecim danych użytkownika, które są gromadzone, przetwarzane i zapisywane podczas rejestracji i korzystania z usług, o ile nie ma na to prawnie lub oficjalnie nałożonego obowiązku lub jeśli przekazanie jest wymagane do celów dowodowych.
7.2 W przypadku wypowiedzenia ze strony W & H lub Użytkownika rejestracja Użytkownika zostanie wycofana, a wszystkie dane zapisane na temat tego Użytkownika zostaną usunięte w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania przez W & H wypowiedzenia, chyba że dane będą wymagane do zapisania spełnienie i wykonanie istniejącego stosunku prawnego lub do celów dowodowych. W & H nie udziela żadnych gwarancji na bezpieczeństwo wymiany danych (wiadomości czatu, wiadomości online itp.)

8. Zmiany i zaprzestanie ofert witryn wh.com i video.wh.com

8.1 Użytkownik nie ma roszczenia do świadczenia oferowanych usług. W & H zastrzega sobie prawo do zmiany lub całkowitego zaprzestania oferowania adresów URL stron wh.com i video.wh.com w dowolnym momencie według własnego uznania i bez podania przyczyny. Nie powoduje to żadnych roszczeń wobec Użytkownika względem W & H, chyba że jest to wyraźnie określone w Specjalnych warunkach

9. Odpowiedzialność W&H

9.1 W & H jest odpowiedzialna bez ograniczeń za zamiary i rażące niedbalstwo 9.2 W przypadku drobnego zaniedbania, W & H ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy prawni przedstawiciele lub asystenci naruszają zobowiązanie, które ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celu umowy ("Obowiązek kardynalny"). W tym przypadku odpowiedzialność ogranicza się do przewidywalnej szkody

10. Udzielanie prawa użytkowania

10.1 Jeżeli Użytkownik dokonuje wkładu (tekst i / lub zdjęcie i / lub wideo itp.) Na stronach internetowych wh.com i video.wh.com, które są chronione prawem autorskim lub jakąkolwiek inną formą ochrony prawnej, na przykład na forach, księgi gości, komentarze, zdjęcia i teksty, a następnie w sposób nieuzasadniony przyznaje W & H prawo do prezentacji wkładu tak często, jak chcą i bez ograniczeń pod względem czasu lub miejsca na stronach wh.com i video.wh.com , udostępnienie wkładu publicznie dostępnego, dystrybucja wkładu lub udostępnienie go stronom trzecim Materiał (tekst, obraz, wideo itp.) Zostanie opublikowany na stronach internetowych wh.com i video.wh.com, jeśli reprodukcja jest wykorzystywana do celów linkowania redakcyjnego.
Wkład zostanie wykorzystany wyłącznie w celach promocyjnych (reklam) po konsultacji z odpowiednim autorem i uzyskaniu jego zgody. Prawa te są na stałe zatrzymywane przez W & H nawet po wygaśnięciu umowy licencyjnej 10.2 Składając swój wkład, Użytkownik gwarantuje, że jest uprawniony do korzystania z praw przyznanych w tym procesie i że nie usunął ich jeszcze w żaden inny sposób.
10.3 Użytkownik zwolni W & H z uzasadnionych roszczeń stron trzecich, które zostały wniesione przeciwko W & H lub jej przedstawicielom prawnym i / lub asystentom w związku z wykorzystaniem praw przyznanych zgodnie z punktem 10.1. Użytkownik pokrywa również koszty sądowe i pozasądowe, które zostały poniesione przez firmę W & H oraz jej przedstawicieli prawnych i / lub asystentów podczas tego procesu.

11. Treść i interakcja

11.1 W & H nie ma obowiązku sprawdzać wkładów wniesionych przez Użytkowników / odpowiedzialność Użytkowników za treść / odszkodowanie, które dostarczają. 11.2 Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że zawartość załadowana, zapisana, rozpowszechniana, udostępniona publicznie, prezentowana i publikowana przez Użytkownika z powodu korzystania ze stron wh.com i video.wh.com oraz linków do innych stron, które mogą być zawarte w nim nie narusza prawa • prawa stron trzecich i / lub prawa • ustawowe lub oficjalne zakazy i / lub prawa autorskie • formy interakcji i kodeksów postępowania online (netykieta, etykieta) i / lub • dobre maniery 11.3 W szczególności na stronach internetowych wh.com i video.wh.com Użytkownik nie może ładować, zapisywać, rozpowszechniać, prezentować, publicznie udostępniać, publikować ani udostępniać linków do treści, które • może naruszać lub naruszać dobra osobiste i / lub prawa własności osób trzecich i / lub osób trzecich • może być postrzegany jako nieprzyzwoity, obraźliwy, oszczerczy, obrzydliwy, pornograficzny, dręczący, nieodpowiedni dla nieletnich, rasistowski, wywrotowy, ksenofobiczny, radykalnie prawicowy lub budzący zastrzeżenia w jakikolwiek inny sposób i / lub • zawiera lub wyświetla wirusy, nielegalne urządzenia lub niechciane wiadomości masowe ("spam") i / lub
• prosi o udział w listach łańcuszkowych, grach piramidowych i premiowych kampaniach akcji i / lub mających komercyjny lub dowolny inny cel promocyjny.
11.4 Użytkownik zwolni W & H z uzasadnionych roszczeń stron trzecich, które zostały wniesione przeciwko W & H, lub jej przedstawicielom prawnym i / lub asystentom z powodu treści rozpowszechnianych i udostępnianych publicznie na stronach internetowych wh.com i video.wh.com przez Użytkownika. Użytkownik pokrywa koszty sądowe i pozasądowe kosztów prawnych, które zostały poniesione przez firmę W & H lub jej przedstawicieli prawnych i / lub asystentów podczas tego procesu.

12. Usuwanie składek

12.1 W & H i jej administratorzy są uprawnieni do usuwania wpłat lub części składek wniesionych przez Użytkowników w dowolnym czasie i według własnego uznania. Niezależnie od powyższego prawa, W & H usunie treści, które naruszają sekcje 11.2 i 11.3. Treść w zakresie tego standardu obejmuje również oprogramowanie i inne pliki oraz odniesienia do innych treści. Jednakże Użytkownik nie ma prawa do korzystania z tego rodzaju środków w odniesieniu do wkładów osób trzecich. W & H nie jest zobowiązany do informowania Użytkowników o usunięciu ich wkładu

13. Przepisy końcowe

13.1 Wiadomości będą wysyłane z W & H do Użytkownika przez e-mail. Użytkownicy wyrażają zgodę na to, aby firma W & H mogła informować ich o wszelkich zmianach na stronach wh.om i video.wh.com za pośrednictwem poczty e-mail.
13.2 Jeśli data i / lub czas są znaczące dla deklaracji i transakcji prawnych, decydująca jest data wyświetlana serwera i wyświetlany czas serwera W & H. 13.3 W & H jest uprawniona do przeniesienia świadczenia wszystkich usług, w części lub w całości, na stronę trzecią w dowolnym czasie. Miejscem jurysdykcji jest A-5020 Salzburg, Austria 13.4 Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszej umowy okaże się nieskuteczne, nie ma to wpływu na skuteczność pozostałej części umowy.
13.5 W & H nieustannie stara się chronić swoich Użytkowników, a także osoby trzecie przed naruszeniem praw lub nielegalnych treści w Internecie. Użytkownicy, którzy wykrywają naruszenia niniejszych Ogólnych warunków użytkowania, proszeni są o kontakt z info@wh.com.

Marzec 2017 r.


Oświadczenie o ochronie danych i informacje

1. Ogólne ogólne

Wrażliwe i odpowiedzialne postępowanie z danymi osobowymi wszystkich użytkowników jest sprawą najwyższej wagi dla firmy W & H Dentalwerk Bürmoos GmbH. Wszelkie przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące ochrony danych są ściśle przestrzegane. Te ustawowe środki ochrony danych obejmują wymogi prawne na poziomie UE Oświadczenie o ochronie danych zawiera informacje o tym, w jaki sposób zapewnia się ochronę i zabezpieczenie wszystkich danych osobowych na stronach internetowych prowadzonych przez W & H Dentalwerk Bürmoos GmbH zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawowymi.

2. Przeznaczenie

2.1 Gromadzenie, zapisywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez W & H odbywa się zgodnie z przepisami ustawowymi
2.2 Zebrane dane są wykorzystywane do następujących celów, przy czym nie wszystkie dane są faktycznie wykorzystywane do wszystkich celów:
• Dane, które użytkownik podaje podczas rejestracji, są wykorzystywane przez firmę W & H do nawiązywania i zarządzania umownymi relacjami • W & H używa danych zebranych podczas korzystania ze stron wh.com i video.wh.com w celu świadczenia oferowanych usług.
• Firma W & H ma prawo analizować zachowanie swoich Użytkowników w sieci w celu ciągłego ulepszania usług oferowanych przez witryny wh.com i video.wh.com.
Ocena tych danych nie będzie zależała od osoby w żadnych okolicznościach, tj. Tożsamość użytkownika pozostanie nieznana. Firma W & H gwarantuje, że dane analityczne w żadnym wypadku nie będą łączone z danymi osobowymi użytkowników, ani z technicznego punktu widzenia, ani z osobistego / organizacyjnego punktu widzenia.

3. Brak transmisji danych do stron trzecich

3.1 W & H nie będzie przekazywać danych osobowych swoich użytkowników stronom trzecim, chyba że użytkownik wcześniej wyraził na to zgodę lub istnieje prawny obowiązek przekazania danych. Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, może zostać w dowolnym momencie odwołany ze skutkiem na przyszłość, wysyłając powiadomienie (e-mail).

4. Pliki dziennika serwera

4.1 Za każdym razem, gdy użytkownik jest wywoływany przez użytkownika, przeglądarka internetowa użytkownika przesyła dane dostępu, które są automatycznie zapisywane w plikach dzienników serwera przez witryny wh.com i video.wh.com podczas użytkowania.
Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych, w szczególności z osobistymi danymi użytkowników

5. Bezpieczeństwo danych

5.1 Stosowane firewalle są stale aktualizowane, a inne systemy bezpieczeństwa mają na celu ochronę użytkowników przed wirusami i nieautoryzowanym dostępem zewnętrznym do stron internetowych wh.com i video.wh.com w jak największym stopniu. Niemniej jednak użytkownicy powinni mieć świadomość, że wraz z pojawieniem się nowych wirusów i innych środków do ataku na zabezpieczone systemy danych usług internetowych, nie jest możliwe zagwarantowanie stuprocentowej ochrony przed atakami. W & H nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie danych przez nieznane wirusy. W & H będzie ścigać każdy wykryty dostęp hakerów itp. Na podstawie prawa cywilnego i karnego

6. Ujawnianie informacji

6.1 Wszyscy użytkownicy mają prawo do bezpłatnego ujawnienia danych osobowych, które są zapisane na ich temat. Wniosek o ujawnienie należy kierować na adres W & H ( office.pl@wh.com ) na piśmie.
Do wniosku o ujawnienie należy dołączyć uwierzytelniony odpis ważnego, oficjalnego dowodu osobistego. Ujawnienie zostanie przesłane pocztą na adres podany w osobistej identyfikacji użytkownika

7. Poprawka, usuwanie i blokowanie

7.1 Jeżeli Użytkownik zmieni lub zmieni wprowadzone przez siebie dane osobowe, a usunie stare informacje, dane, które wcześniej wprowadziły, zostaną automatycznie usunięte w całości. Nie ma potrzeby zgłaszania poprawek lub usuwania informacji 7.2 Niezależnie od tego, użytkownik ma prawo w każdej chwili zażądać poprawienia niewłaściwych danych zapisanych na ich temat w witrynach wh.com i video.wh.com.
Jednak najprostszą metodą, aby to zrobić, jest samodzielne wprowadzenie odpowiednich zmian w swoich wpisach 7.3 Wniosek o usunięcie należy kierować do W & H ( info@wh.com ) na piśmie. Wszystkie wcześniej wprowadzone dane zostaną usunięte w całości.
7.4 Niezależnie od tego, użytkownik ma prawo w każdej chwili zażądać, aby wszystkie dane osobowe, które zostały zebrane od nich i zapisane na stronach wh.com i video.wh.com zostały usunięte.
7.5 Jeżeli użytkownik zdecyduje się zażądać zmiany, poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych, wówczas żądanie to można wysłać pocztą e-mail, faksem lub pocztą. Aby zapewnić poprawne przypisanie szczegółów, żądanie musi zawierać co najmniej następujące informacje:
• Nazwisko, imię i nazwisko • Adres e-mail
• Hasło
• Adres
• Identyfikacja za pomocą kopii dowodu tożsamości (ważny paszport lub dowód osobisty) 7.6 Firma W & H zwraca uwagę, że ze względu na systemy buforowania i wzajemne połączenia serwerów proxy, w pewnych okolicznościach nadal możliwe jest wywoływanie danych, które zostały usunięte do 24 godzin. Możliwe jest uzyskanie dostępu do obrazu przez jeszcze dłuższy czas

8. Zmiana w oświadczeniu o ochronie danych.

Ponieważ oferowane usługi mogą ulec zmianie, w indywidualnych przypadkach może być konieczne wprowadzenie zmian do oświadczenia o ochronie danych i informacji. To samo dotyczy zmian odpowiednich przepisów ustawowych, które mogą wymagać dostosowania. Odpowiednią aktualną wersję oświadczenia o ochronie danych można przeglądać na stronach wh.com i video.wh.com w dowolnym momencie.

Marzec 2017 r.


Kodeks postępowania na stronach wh.com i video.wh.com:

Poniższe wiążące reguły dotyczą treści w profilach, grupach, obrazach, linkach, datach, plikach i wiadomościach na stronach wh.com i video.wh.com:

01. Profile mogą być tworzone tylko przez osoby, o których mowa. Informacje podane w profilu muszą być prawdziwe 02. Obrazy, które sam stworzyłeś, namalowałeś lub zaprojektowałeś, są również dozwolone. Nie możesz jednak wyświetlać treści ekstremistycznych, gloryfikujących przemoc, zawierających insynuacje seksualne lub chronionych prawami autorskimi.
03. Strony internetowe wh.com i video.wh.com są oparte na szacunku i uprzejmości. W związku z tym zabronione jest potępianie lub wyśmiewanie innych użytkowników 04. Zasadniczo publikacje nie mogą naruszać obowiązujących przepisów 05. Wiadomości służą do przesyłania danych osobowych. Nadawca musi być pewny zgody odbiorcy. Jeżeli odbiorca odmówi otrzymania dalszych wiadomości od nadawcy, wówczas nadawca musi uszanować to życzenie odbiorcy. Zabronione jest również wysyłanie masowych wiadomości do osoby, jeśli ta osoba nie wyrazi na to zgody 06. Żadne łańcuszki, piramidy, konkursy, loterie, loterie itp. Nie mogą być wysyłane i / lub organizowane.
07. Użytkownicy sami są odpowiedzialni za wszelkiego rodzaju publikacje (dane, informacje, obrazy, wideo itp.) I ich konsekwencje.
08. Użytkownik może publikować treści, do których również posiada prawa. Jeśli publikacje odwołują się do stron trzecich, należy uzyskać ich zgodę 09. Użytkownicy nie mogą publikować żadnych reklam handlowych ani politycznych 10. Rasistowskie, agresywne, ekstremistycznie polityczne, seksistowskie, dyskryminujące lub w jakikolwiek inny sposób ofensywne, a także obrażające, oczerniające, gnębiące lub werbalnie wykorzystujące inne osoby, grupy etniczne lub wyznania religijne są niedozwolone. 11. Nie zezwala się na nagie zdjęcia i obrazy pornograficzne i / lub opisy przemocy fizycznej lub seksualnej, a także zdjęcia ofiar przemocy, ofiar wojny lub ofiar klęsk żywiołowych, użycia niekonstytucyjnych symboli i przedstawiania wizerunków uwielbiających przemoc lub pokazy działań wojennych są również zabronione 12. Dane nie mogą być ręcznie lub automatycznie odczytywane, zapisywane, przetwarzane, zmieniane, przekazywane, wykorzystywane do celów komercyjnych lub wykorzystywane w inny sposób do celów gromadzenia danych bez zgody. 13. Nie wolno tworzyć profili, które służą do odczytywania, zapisywania, przetwarzania, zmieniania lub przesyłania informacji lub do ich nadużywania w inny sposób.
14. Żadne wirusy, linki, programy ani inne procedury nie mogą być stosowane lub rozpowszechniane, które mogłyby zostać wykorzystane do wyrządzenia szkody osobom trzecim 15. Ujawnianie i wymiana haseł, kodów i numerów seryjnych jest niedozwolona 16. Nie wolno przeprowadzać żadnych technicznych ataków, aby próbować szpiegować dane poszczególnych użytkowników, zmieniać (w całości lub w części), nadużywać lub usuwać te informacje lub w inny sposób je niszczyć. Podobnie zabronione są wszelkie formy ataków technicznych na witryny wh.com i video.wh.com lub baza danych witryn wh.com i video.wh.com.
17. Należy przestrzegać zasad postępowania oraz ogólnych warunków stron internetowych wh.com i video.wh.com.

Marzec 2017